Guides

ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА АВАНТУРИСТИЧКИ ТУРИЗАМ ВО МАКЕДОНИЈА

Во Македонијата постојат предуслови за креирање авантуристички производи со висока пазарна вредност. За докажување на овој став не се неопходни, иако се добредојдени, посебни обемни стручни анализи и експертски мислења од светски формат, кои во изминативе неколку децении во земјава се направени можеби најмалку десетици пати.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЈДОБРИ ПРАКСИ И СТАНДАРДИ ВО АВАНТУРИСТИЧКИОТ ТУРИЗАМ

Најдобри практики преставуваат оперативни методи, кои покажале дека даваат супериорни резултати. Во авантуристичкиот туризам, има бројни примери за најдобри практики во различни сектори кои респективно се анализираат од компаниите како насоки за обезбедување деловен успех.

ПРОМОЦИЈА И ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО АВАНТУРИСТИЧКИОТ ТУРИЗАМ

Суштината на авантуристичкиот туризам се доживувањата и новите искуства кое што ја дефинира рамката на промоцијата на производите и нивниот пласман на пазарот. Современите технологии имаат огромен импакт врз промоцијата и продажбата.

АВАНТУРИСТИЧКИОТ ТУРИЗАМ ВО МАКЕДОНИЈА – НА КРСТОПАТ КОН ГРАДЕЊЕ ПОДОБРА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА (ВТОР ДЕЛ)

Голема е разликата помеѓу авантуристичкиот и масовниот туризам. Најчесто се користи „дефиницијата“ дека се што не е масовен туризам е авантуристички туризам, што секако не ги отсликува карактеристиките ниту на авантуристичкиот ниту на масовниот туризам.

Авантуристички туризам во Македонија – можност која што мора да почива на ресурси и знаење

Пред Ковид пандемијата, туризмот беше еден од најбрзо растечките сектори во светот, а внатре во секторот авантуристичкиот туризам е најбрзо растечка категорија. Се поголем е бројот на земји кои му даваат примарно значење на авантуристичкиот туризам како можност за економски развој заради економските, еколошките и културните бенефити што ги носи за земјата.