Guides

АЛПИНИСТИЧКИ ТРЕНИНГ

Историски преглед  И покрај тоа што алпинизмот како активност, интегрално гледан, преставува многу повеќе од спорт, основните принципи на организацијата на спортскиот тренинг важат и при организирањето на тренингот во алпинизмот. Практикување систематски приод кон подготовките за алпинистичките активности постојат откако постои и алпинизмот како организирана активност во светот. Значењето на алпинистичката подготовка станува особено […]