Guides

ПЛАНИНСКИ ТУРИЗАМ И НЕГОВАТА УСЛОВЕНОСТ ОД ПОСТОЕЊЕ НА СООДВЕТНИ РЕЦЕПТИВНИ ФАКТОРИ ВО ДЕСТИНАЦИСКИОТ ПРОСТОР

Според податоците на Светската туристичка организација – UNWTO (United Nations World Touristic Organisation) повеќе од 51% од вкупниот промет во туристичката индустрија се остварува во делот на рекреативниот туризам. Најпосакувани туристички дестинации на светскиот пазар се земји и региони кои претходно не биле туристички афирмирани и каде што постои одличен спој помеѓу природните вредности, културните вредности, гастрономијата и останатите форми на туристичка понуда, атрактивна за современиот европски и светски турист. Многу важен момент е еколошката интактност на регионите, особено постоењето на услови за развивање на “еко” и “био” туризам.